เรียนพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เตรียมความพร้อมก่อนเรียนและทบทวนเนื้อหา 1. เคมี  2. ชีววิทยา 3. ฟิสิกส์ 4. โลกและดาราศาสตร์
จำนวน 27 บทเรียน เวลา 24:07:27 ชม.