ทบทวนเนื้อหาวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อม

ประกอบไปด้วยเนื้อหา 1. เคมี  2. ชีววิทยา 3. ฟิสิกส์ 4. โลกและดาราศาสตร์ จำนวนเวลา 24:07:27 ชม.